ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ പ്രവേശനം – 2024 ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.. | മാനേജ്മെൻ്റ് ക്വാട്ട | കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്വാട്ട വിവരങ്ങൾക്കായി …..

 

  • കേരളം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റെജിസ്ട്രേഷൻ പേജ്
 
  • University of Kerala Online Admission Portal     
 
  • അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുക.
 
  • Contact for admission related details.
 
  •  *FYUGP/Admission Co-ordinator (Ms. Shibi Krishnan): 09961940481   
 
  • *College Office: 0475 - 2352385 / (Ms. Susan Philip): 09562975713 
 
  • For a quick view of the programmes offered:
           
           
           
       

© Copyright 2020 - ST.STEPHEN'S COLLEGE,PATHANAPURAM. All Rights Reserved.